Hình ảnh Công ty cổ phần xây dựng 565
Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty

Cơ cấu tổ chức của Công ty theo mô hình công ty cổ phần, bao gồm:

-          Đại hội đồng cổ đông;

-          Hội đồng quản trị;

-          Ban Kiểm soát;

-          Ban Giám đốc;

-          Kế toán trưởng;

-          Các phòng chuyên môn;

-          Các xí nghiệp, đội sản xuất;

-          Chi nhánh Công ty tại Lai Châu.  

Đại hội đồng cổ đông:

         Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, quyết định các vấn đề liên quan tới phương hướng hoạt động, vốn điều lệ, kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công ty, nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và những vấn đề khác được quy định trong Điều lệ Công ty.  

Hội đồng quản trị:

         Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, hoạt động kinh doanh và các công việc của Công ty phải chịu sự quản lý hoặc chỉ đạo thực hiện của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty trừ những thẩm quyền thuộc về Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát Giám đốc và những người quản lý khác.

         Hội đồng quản trị của Công ty hiện nay gồm 05 thành viên trong đó có 02 thành viên là thành viên độc lập không điều hành:

-           Ông Mai Ngọc Kiên        - Chủ tịch Hội đồng quản trị;

-           Ông Trần Vũ Tuyên        - Ủy viên;

-           Ông Trần Quang Vịnh     - Ủy viên;

-           Ông Bùi Thanh Tùng      - Ủy viên;

-           Ông Bùi Hoàng Kim        - Ủy viên.  

Ban Kiểm soát:

           Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, có trách nhiệm kiểm tra báo cáo tài chính hàng năm, xem xét các báo cáo của Công ty về các hệ thống kiểm soát nội bộ và các nhiệm vụ khác thuộc thẩm quyền được quy định trong Điều lệ Công ty.

           Ban Kiểm soát của Công ty hiện nay gồm 03 thành viên:

-           Ông Lương Văn Tân        – Trưởng ban kiểm soát;

-           Ông Nguyễn Hữu Toàn    – Thành viên;

-           Ông Trần Nhân Ái             –  Thành viên.  

Ban Giám đốc:

           - Giám đốc: Giám đốc điều hành là người điều hành mọi hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty, chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Giúp việc Giám đốc là các Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc Chi nhánh và bộ máy chuyên môn nghiệp vụ.

           - Các Phó giám đốc: Các Phó giám đốc là người giúp Giám đốc quản lý điều hành một lĩnh vực hoặc một số lĩnh vực được Giám đốc phân công, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Giám đốc và trước Pháp luật về lĩnh vực mình được phân công phụ trách.

            Ban Giám đốc của Công ty hiện nay gồm 01 Giám đốc và 04 Phó Giám đốc:

                   + Ông Trần Vũ Tuyên             - Giám đốc Công ty;

                   + Ông Trịnh Văn Hải               - Phó Giám đốc;

                   + Ông Mai Ngọc Kiên             - Phó Giám đốc;

                   + Ông Đặng Văn Doan           - Phó Giám đốc;

                   + Ông Bùi Thanh Tùng           - Phó Giám đốc.

            - Kế toán trưởng: Ông Trần Quang Vịnh

 

Các phòng chuyên môn của Công ty: gồm  5 phòng:

-           Phòng Kinh tế – Kế hoạch; Trưởng phòng: Trần Đăng Tuấn;

-           Phòng Tài chính – Kế toán; Trưởng phòng: Trần Quang Vịnh; 

-           Phòng Vật tư – Thiết bị và công nghệ; Trưởng phòng: Nguyễn Hồng Duyệt

-           Phòng Hành chính quản trị; Trưởng phòng:Trần Nhân Ái; Phó phòng: Nguyễn Thanh Sơn.

 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

Dự báo thời tiết

 

dieu hoa noi that nội thất thiet ke website

mua ban oto- oto cu- cho oto- chợ ô tô- salon oto- Vietnam export- vietnam products - vietnam import - b2b vietnam

Địa chỉ: Đường Thịnh Lang, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
Điện thoại: 0218.3.854.024 - Fax: 0218.3.855.055 - Email: hoabinh@tsc565.vn